Thông báo về việc cập nhật, chỉnh sửa hồ sơ của các website, ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

0
15

Thông báo với các website, ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Thực hiện công tác rà soát các website, ứng dụng cung cấp dịch vụ TMĐT đáp ứng Quy định tại Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) thông báo và đề nghị Quý doanh nghiệp báo cáo nội dung sau:

Thực hiện công tác rà soát các website, ứng dụng cung cấp dịch vụ TMĐT đáp ứng Quy định tại Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) thông báo và đề nghị Quý doanh nghiệp báo cáo nội dung sau:

1. Quý Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài nào sau đây:

+ Pháp nhân nước ngoài góp vốn hoặc cho vay

+ Hợp tác với pháp nhân nước ngoài về kỹ thuật, hệ thống hoặc kinh doanh

+ Nhân sự quản lý nước ngoài

+ Không có

Mô tả chi tiết về yếu tố nước ngoài:

=> Đề nghị Quý Doanh nghiệp báo cáo nội dung này qua email: qltmdt@moit.gov.vn trước ngày 17 tháng 01 năm 2022.

2. Đề nghị rà soát và hoàn thiện hồ sơ đăng ký

– Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 3 Nghị định 85/2021/NĐ-CP, trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày Nghị định có hiệu lực, các website, ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử đã được Bộ Công Thương xác nhận, duyệt điện tử hoặc đang yêu cầu bổ sung thông tin theo quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP phải tiến hành cập nhật, xây dựng lại Đề án, Quy chế theo quy định của Nghị định 85/2021/NĐ-CP.

– Tham khảo Tài liệu Hướng dẫn xây dựng Đề án, Quy chế hoạt động, đơn đăng ký website, ứng dụng cung cấp dịch vụ TMĐT mới theo quy định tại Nghị định 85/2021/NĐ-CP (tải tài liệu hướng dẫn tại đây: http://online.gov.vn/Bieu-Mau ).

>> Tham khảo: Hướng dẫn thực hiện tích hợp báo cáo với hệ thống online.gov.vn

5/5 - (1 bình chọn)

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Please enter your comment!
Please enter your name here